1398/06/24 13:51:41

اصلاحيه مسابقات فوتبال استان البرز رده #پانزده_سال_كرج

اصلاحيه مسابقات فوتبال استان البرز رده #پانزده_سال_كرج
ديدار تيم هاي انصار و ستارگان هما كه قرار بود در روز سه شنبه ٢٦ شهريور ماه از ساعت ١٤:٤٥ در زمين شماره يك ورزشگاه شريعتي برگزار گردد لغو و به زمان ديگري موكول شد و طبق تاريخ و زمان زير دو ديدار در اين رده برگزار خواهد شد:
ميعاد اروند - سرخ پوشان
سه شنبه ٢٦ شهريور ماه
ساعت ١٤:٤٥
زمين شماره يك دكتر شريعتي

پرسپوليس البرز - شاهين مهر كرج
پنجشنبه ٢٨ شهريور ماه
ساعت ١٥:٠٠
ورزشگاه انقلاب