1399/07/19 14:47:33

اردو آماده سازي تيم فوتسال مقاومت البرز براي حضور قدرتمند در فصل جديد ليگ برتر كشور در مجموعه ورزشي چهار باغ و با حضور جمعي از مسئولين استاني برگزار شد

اردو آماده سازي تيم فوتسال مقاومت البرز براي حضور قدرتمند در فصل جديد ليگ برتر كشور در مجموعه ورزشي چهار باغ و با حضور جمعي از مسئولين استاني برگزار شد