1398/04/31 11:23:37

ابراهیم تکلو مربی جوان و با دانش استان البرز با عقد قراردادی یکساله به عنوان سرمربی تیم مقدسی کیش در لیگ سه کشور منصوب شد.

ابراهیم تکلو مربی جوان و با دانش استان البرز با عقد قراردادی یکساله به عنوان سرمربی تیم مقدسی کیش در لیگ سه کشور منصوب شد.