1399/11/06 18:28:44

: مرحله اول جام حذفی فوتبال کشور 

: مرحله اول جام حذفی فوتبال کشور

شکست نماینده البرز با پنالتی دقیقه ۹۰

داماش پارسه ایرانیان 1

وحدت اغشت البرز 0