1397/10/05 11:19:42

گردهمايي مسئولين آموزش هيات فوتبال كل استان هاي كشور

گردهمايي مسئولين آموزش هيات فوتبال كل استان هاي كشور با حضور محمد جبارپور مدير كميته آموزش و مربيان هيات فوتبال استان البرز ، با محوريت دستورالعمل هاي نظام هماهنگ آموزش و ارتقا مربيان در هتل آكادمي برگزار گرديد.