1398/02/10 12:32:42

کمیته فنی کانون صنفی مربیان فوتبال استان البرز اقدام به برگزاری جلسه فنی و تخصصی نمود.

کمیته فنی کانون صنفی مربیان فوتبال استان البرز اقدام به برگزاری جلسه فنی و تخصصی نمود.
در این جلسه که مربیان جوان استان نیز حضور داشتند مباحث فنی مطرح شد و در مورد آنها بحث شد.
قرار بر اين این است كه اين جلسات به صورت مداوم و برنامه ریزی شده ادامه پیدا کند.