1397/07/28 18:28:22

 کادر فنی پارس جنوبی جم با آناليزور البرزي تکمیل شد

 

 کادر فنی پارس جنوبی جم با آناليزور البرزي تکمیل شد

حمید عبدالوند رسما به عنوان آنالیزور و دستیار مهدی تارتار به این باشگاه لیگ برتری پیوست