1397/11/28 17:55:08

چهارمين روز از كلاس مربيگري B ايران به ميزباني شهرستان فرديس

چهارمين روز از كلاس مربيگري B ايران به ميزباني شهرستان فرديس روز گذشته در شرايطي برگزار شد كه بخشي از كلاس به دكتر حسين هادي و تدريس كمك هاي اوليه و آسيب شناسي در ورزش اختصاص داده شد