1398/06/23 20:02:18

پيروزي پر گل نماينده البرز در كرج در هفته دوم ليگ دسته سه فوتبال كشور

هفته دوم ليگ دسته سه فوتبال كشور
پيروزي پر گل نماينده البرز در كرج
فرهنگ البرز ٤ - شهروند رامسر ١
 گل هاي فرهنگ: سعيد جلالي، ميثم عليزاده، عليرضا حضرتي ، عليرضا معين رنجبر