1398/06/23 21:30:56

پيروزي ارزشمند نماينده البرز در ديدار خارج از خانه 

 هفته دوم ليگ دسته سه فوتبال كشور

پيروزي ارزشمند نماينده البرز در ديدار خارج از خانه

برق آرا البرز ٢ - آريو نجم تهران ٠

گلهاي برق آرا: ميلاد سرخي ، عباس اميري