1397/12/07 17:02:57

پور البرز - مرحله پاياني مسابقات مناطق كشور در رده سني نونهالان در گروه چهارم

مرحله پاياني مسابقات مناطق كشور در رده سني نونهالان در گروه چهارم به ميزباني تيم فوتبال هيات مريوان از تاريخ ١٩ لغايت ٢٣ اسفند ماه برگزار خواهد شد

تيم فوتبال پور البرز كه به اين مرحله راه يافته است ، در اين گروه با تيم هاي شهباز طلايي زنجان ، دبيري تبريز ، هيات مريوان هم گروه مي باشد