1398/05/25 09:27:31
  • ورود تيم هاي دختران خراسان شمالي ،خراسان جنوبي و كهكيلويه و بوير احمد به اردوگاه ايثار كردان براي شركت در المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور

ورود تيم هاي دختران خراسان شمالي ،خراسان جنوبي و كهكيلويه و بوير احمد به اردوگاه ايثار كردان براي شركت در المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور