1398/05/25 11:30:10

ورود تيم دختران خراسان رضوي به اردوگاه ايثار كردان براي شركت در المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور با استقبال بيك وردي رييس و عبدلي سرپرست دبيري هيات فوتبال استان البرز

ورود تيم دختران خراسان رضوي به اردوگاه ايثار كردان براي شركت در المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور با استقبال بيك وردي رييس و عبدلي سرپرست دبيري هيات فوتبال استان البرز