1398/01/19 17:30:58

 هفته چهاردم ليگ دسته دسته فوتبال كشور(مرحله دوم)

 هفته چهاردم ليگ دسته دسته فوتبال كشور(مرحله دوم)

شهداي رزكان البرز- كيان تهران

 دوشنبه ١٩ فروردين ماه

ساعت ١٦:٠٠

 ورزشگاه شریعتی كرج