1397/12/27 17:46:57


 هفته يازدهم ليگ دسته سه كشور(مرحله دوم)

جشنواره گل در هواي باراني كرج با طعم صدرنشيني / نماينده البرز  خوزستان را در كورس صدرنشيني جاي گذاشت


 هفته يازدهم ليگ دسته سه كشور(مرحله دوم)

جشنواره گل در هواي باراني كرج با طعم صدرنشيني / نماينده البرز  خوزستان را در كورس صدرنشيني جاي گذاشت

شهداي رزكان البرز ٥ - بهين پاتيس اصفهان ٣

گلهاي شهداي رزكان : مهرزاد حقيقي،ابراهيم سگوند(٢ گل) ، مهدي نوري زاده،حسين حبيبي