1399/04/29 12:40:41

هفته سي ام جام آزادگان و شكستي ديگر در كارنامه نماينده البرز 

هفته سي ام جام آزادگان و شكستي ديگر در كارنامه نماينده البرز 
مس رفسنجان 3-2 گل ریحان البرز
حمید گلزاری،محسن طرحانی،فرشید پاداش
محمد امین درویش،علی محمدی