1399/05/13 12:43:06

 هفته بيست و چهارم ليگ در فوتبال كشور و سريال ادامه دار تساوي هاي رزكاني ها

 هفته بيست و چهارم ليگ در فوتبال كشور و سريال ادامه دار تساوي هاي رزكاني ها
شهداي رزكان البرز 1
شهداي بابلسر 1
گل رزكان: ابوالفضل راد
حضور  نماينده البرز همچنان در لبه پرتگاه سقوط