1399/04/11 12:52:50

هفته بيست و هفتم جام آزادگان/ شروع مجدد شاگردان نصرتي همراه با پيروزي خانگي

هفته بيست و هفتم جام آزادگان/ شروع مجدد شاگردان نصرتي همراه با پيروزي خانگي
گل ريحان البرز ٢
فجر شهيد سپاسي ٠
گل ها : عليرضا ارجمنديان، اكبر آفاقي