1398/05/02 19:45:53

نيم فصل مسابقات یگ پانزده سال استان البرز

اطلاعيه کمیته مسابقات هيات فوتبال استان البرز
 قابل توجه تيم هاي حاضر در مسابقات لیگ پانزده سال استان البرز
به اطلاع مي رساند نيم فصل مسابقات ذکر شده از تاریخ ٩٨/٥/٧ الی ٩٨/٥/٢٠ مي باشد
لذا تیم های حاضر می توانند نسبت به تكميل مدارك و با افزودن بازيكنان جديد (در صورت داشتن شرايط لازم ) در تاريخ فوق الذكر اقدام نمايند.
بديهي است خارج از تاريخ مذكور مدارك تيم هابه هيچ عنوان پذيرفته نخواهد شد.