1397/08/30 12:50:09

نفرات برگزيده هشتمین مرحله انتخابي تيم استان البرز جهت شركت در المپياد استعدادهاي برتر فوتبال  كشور اعلام شد

اسامي نفرات برگزيده هشتمین مرحله انتخابي تيم استان البرز جهت شركت در المپياد استعدادهاي برتر فوتبال  كشور اعلام شد

بازيكنان مشروحه زير جهت شركت در هشتمین مرحله انتخابي تيم استان البرز براي حضور  در المپياد استعدادهاي برترروز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۷/۸/۳۰ساعت ۱۵ در زمین شماره دو مجموعه ورزشی شریعتی کرج حضور بهم رسانند :

١-سبحان سنگ سفيدي
٢- محمد سليمانی
۳ - ابوالفضل حمزه زاده
۴-سهند ابوطالب
۵-ابوالفضل قرچه
۶- ابوالفضل دهقانی
۷-سيد حسين حسينی 
۸-امير مسعود بيكوردي
 ۹- امير علي يعقوبي
۱۰-متين كريمي
۱۱-شايان داداشي
۱۲-امير علي محمدي
 ۱۳-ماني زارع رفيع
 ۱۴-متين توانگر