1398/04/12 10:30:05

نشست کمیته بانوان پیرامون برگزاری المپیادهای فوتبال و فوتسال دختران در سطح استان و شهرستان هاي تابعه با حضور پيله ور نايب رييس و بيات دبير بانوان هيات فوتبال برگزار شد

نشست کمیته بانوان پیرامون برگزاری المپیادهای فوتبال و فوتسال دختران در سطح استان و شهرستان هاي تابعه با حضور پيله ور نايب رييس و بيات دبير بانوان هيات فوتبال برگزار شد