1398/11/05 10:21:09

نشست هماهنگي پيش از ديدار دو تيم بانوان هيات فوتبال البرز و ذوب آهن اصفهان با حضور مسئولين دو تيم برگزار شد

نشست هماهنگي پيش از ديدار دو تيم بانوان هيات فوتبال البرز و ذوب آهن اصفهان با حضور مسئولين دو تيم برگزار شد