1396/08/29 11:50:17

نشست مسئول مركز تخصصي  فوتبال  و مديران مدارس فوتبال با حضور نائب رييس هيات فوتبال استان البرز

نشست مسئول مركز تخصصي  فوتبال  و مديران مدارس فوتبال با حضور نائب رييس هيات فوتبال استان البرز چهارشنبه ٢٤ آبان ماه در ساختمان هیات فوتبال استان البرز برگزار گردید