1397/10/24 18:15:17

نشست مسئولين هيات فوتبال استان البرز و باشگاه گل ريحان البرز

نشست مسئولين هيات فوتبال استان البرز و باشگاه گل ريحان البرز به منظور بررسي فعاليت در رده هاي پايه ،بانوان و آكادمي اين باشگاه با حضور سرپرست هيات فوتبال استان البرز برگزار گرديد