1397/10/26 18:41:38

نشست كميته آموزش و مربيان هيات فوتبال استان البرز و شهرستان هاي تابعه

نشست كميته آموزش و مربيان هيات فوتبال استان البرز و شهرستان هاي تابعه با محوريت دستورالعمل هاي نظام هماهنگ آموزش و ارتقا مربيان و همچنين قوانين جديد فدراسيون در ساختمان هيات فوتبال استان برگزار گرديد