1397/04/20 17:12:52

نشست رییس و نایب رییس هیات فوتبال استان البرز با مدیر تیم های پایه ی اکسین البرز امروز چهارشنبه 20 تیر ماه 1397 در ساختمان هیات فوتبال استان البرز برگزار شد

نشست رییس و نایب رییس هیات فوتبال استان البرز با مدیر تیم های پایه ی اکسین البرز

 

نشست رییس و نایب رییس هیات فوتبال استان البرز با مدیر تیم های پایه ی اکسین البرز امروز چهارشنبه 20 تیر ماه 1397 در ساختمان هیات فوتبال استان البرز برگزار شد

این نشست به منظور ارائه برنامه های تیم اکسین البرز در فصل جدید در رده های مختلف و با حضور محافظت کار مدیر تیم های پایه اکسین برگزار شد

از موارد مهمی که در این نشست مورد بحث قرار گرفت می توان به تداوم حضور تیم های پایه اکسین در فوتبال استان البرز و اجرای طرح های استعداد یابی با مشارکت مربیان با تجربه و توانمند البرزی در مناطق مختلف استان اشاره نمود