1397/05/10 18:16:39

نشست رياست هيات فوتبال استان البرز و مسئولين تربيت بدني بسيج اصناف

نشست رياست هيات فوتبال استان البرز و مسئولين تربيت بدني بسيج اصناف استان به منظور مشاركت در امر برگزاري فستيوال مدارس فوتبال در سطح استان