1398/02/14 10:22:13

نشستي با حضور آقايان بيك وردي رياست هيات فوتيال استان البرز و مسئولين هيات،حميد كريمي مدير عامل باشگاه شهداي رزكان البرز و كارگروه تشكيل شده جهت اجراي مراسم جشن صعود تيم شهداي رزكان در ساختمان هيات فوتبال استان البرز برگزار شد

نشستي با حضور آقايان بيك وردي رياست هيات فوتيال استان البرز و مسئولين هيات،حميد كريمي مدير عامل باشگاه شهداي رزكان البرز و كارگروه تشكيل شده جهت اجراي مراسم جشن صعود تيم شهداي رزكان در ساختمان هيات فوتبال استان البرز برگزار شد