1399/09/10 12:47:21

نامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص ماموریت ورزشی دانش آموزان و شرکت در اردو ها و مسابقات

نامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص ماموریت ورزشی دانش آموزان و شرکت در اردو ها و مسابقات