1398/02/07 11:20:30

مهندس بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز به همراه استاد عباس مشايخي پيشكسوت فوتبال و مسئولين هيات فوتبال استان در آخرين جلسه تمريني پيش از ديدار با سينا صنعت ايزه حضور پيدا كردند

مهندس بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز به همراه استاد عباس مشايخي پيشكسوت فوتبال و مسئولين هيات فوتبال استان در آخرين جلسه تمريني پيش از ديدار با سينا صنعت ايزه حضور پيدا كردند