1397/12/11 10:41:35

مهندس بيك وردي در مراسم تجليل از مربيان استان البرز گفت  :

مهندس بيك وردي در مراسم تجليل از مربيان استان البرز :

بنده به نيابت از جناب آقاي مشايخي رييس كانون صنفي مربيان براي صحبت با شما عزيزان اينجا حضور دارم

استان البرز نفرات زيادي را در رده هاي مختلف به فوتبال كشور معرفي كرده است كه اين امر با زحمات شما مربيان ميسر شده است

بيش از ٣٠٠٠٠ بيمه شده ورزشي در بخش فوتبال داريم

اميدواريم با حمايت مسئولين اتفاقات خوبي در آينده براي فوتبال استان البرز رخ دهد