1397/12/05 15:05:54

مهدي  تاج در مجمع انتخاباتي هيات فوتبال استان البرز گفت:

مهدي  تاج در مجمع انتخاباتي هيات فوتبال استان البرز گفت:

البرز در فوتبال بسيار توانمند است

امسال ٥ رويداد فوتبال كشوري در البرز انجام شد كه اين نشان از توانمندي بالاي استان البرز دارد

در ماه هاي اخير تلاش هاي زيادي شد تا انتخابات مجمع هيات فوتبال البرز به بهترين شكل انجام شود