1397/01/18 19:31:11

اردوي آماده سازي تيم ملي نوجوانان ايران از تاريخ ١٦ فروردين ماه به مدت ٩ روز در مشهد مقدس برگزار خواهد شد

اردوي آماده سازي تيم ملي نوجوانان ايران از تاريخ ١٦ فروردين ماه به مدت ٩ روز در مشهد مقدس برگزار خواهد شد
از اسامي دعوت شده به اين اردو مي توان به نام محمد رضا باقري دروازبان آينده دار البرزي اشاره نمود