1398/02/04 15:45:19

محسن سخن سنج سرمربي تيم مدرسه عالي مشهد در گفتگو با روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز:

محسن سخن سنج سرمربي تيم مدرسه عالي مشهد در گفتگو با روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز:

ما روز گذشته بازي دشواري با تيم ميزبان انجام داديم و توانستيم يك تساوي ارزشمند كسب كنيم

اما امروز در مقابل تيم گلستان كاملا از حريف برتر بوديم و حقمان تساوي نبود و باعث شد كارمان در روز آخر به اما و اگر برسد.


 در اين تورنمنت تنها مشهد و البرز فوتبال مورد قبول و تاكتيكي روي زمين ارائه ميدهند و دو تيم ديگر سعي به ارائه بازي تدافعي و فيزيكي دارند

باتوجه به اينكه اولين سال است  مسابقات در رده هفده سال برگزار مي شود يك مقدار برنامه ريزي هاي فدراسيون داراي نقص مي باشد كه اميدواريم در سال هاي آينده روي اين رده بيشتر برنامه ريزي شود

شرايط ميزباني در كرج مطلوب است اما با توجه به شرايط اقتصادي كشور مسائل مالي كمي كار را براي ما سخت كرده است

ما در رده نوجوانان امسال ميزبان بوديم و كاملا درك ميكنيم ميزباني شرايط سخت خودش را دارد ،از مسئولين تيم جاويد و هيات فوتبال البرز تشكر ميكنيم