1397/07/30 17:04:27

ثبت دومین رکورد روپایی محدثه گود آسیایی از باشگاه ستارگان بهار البرز ۳ساعت و ۱۱ دقیقه استقامتی .

ثبت دومین رکورد روپایی محدثه گود آسیایی از باشگاه ستارگان بهار البرز ۳ساعت و ۱۱ دقیقه استقامتی .
افتخاري ديگر براي جامعه ورزش استان
البرز.