1398/04/18 18:44:54

كلاس مربيگري D كنوانسيون آسيا به ميزباني دانشگاه آزاد كرج

كلاس مربيگري D كنوانسيون آسيا به ميزباني دانشگاه آزاد كرج

اين كلاس با حضور ٢٦ شركت كننده به مدت يك هفته برگزار خواهد شد

لازم به توضيح مي باشد تدريس اين كلاس را دكتر علي اله كرم عهده دار مي باشد