1399/07/28 14:00:02

كانون کرج قهرمان لیگ نوجوانان فوتبال استان البرز در فصل 99 شد

كانون کرج قهرمان لیگ نوجوانان فوتبال استان البرز در فصل 99 شد.تیم های پور البرز و ماه سما به ترتیب رده های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند