1396/05/04 13:21:06

فستیوال فوتبال دختران زیر13 وزیر16سال شهرستان فردیس در زمین چمن

فستیوال فوتبال دختران زیر13 وزیر16سال شهرستان فردیس در زمین چمن با
حضور پنج تيم زير سيزده سال و دو تيم زير شانزده سال در ٢٨تير ماه برگزار گرديد