1397/08/07 11:08:21

فراخوان استعداد یابی جهت شرکت در المپیاد فوتبال و فوتسال بانوان

جهت شرکت در المپیاد فوتبال و فوتسال بانوان از بازیکنهای رده سنی زیر استعداد یابی می شود: 85/10/11 الی84/10/11
83/10/11 الی 84
 خانم بیات: 09199152725
خانم قزلباش: 09352324135