1399/02/17 12:55:30

فدراسیون فوتبال ج.ا.ا در نامه ای رده های سنی جدیدی را ارسال و تاکید نمود که رده های سنی که پیش تر اعلام گردیده است فاقد اعتبار می باشد

فدراسیون فوتبال ج.ا.ا در نامه ای رده های سنی جدیدی را ارسال و تاکید نمود که رده های سنی که پیش تر اعلام گردیده است فاقد اعتبار می باشد