1399/02/30 17:17:48

غفراني مدير كل ورزش و جوانان استان البرز نير در حاشيه اين مراسم گفت:

غفراني مدير كل ورزش و جوانان استان البرز نير در حاشيه اين مراسم گفت:
ما نيز در اداره كل ورزش و جوانان از تاسيس اين مركز خرسند هستيم.زيرا فوتبال در دو بخش آقايان و بانوان جامعه بزرگي است ، در سطح استان گستره زيادي دارد و

مشكلات زياد است و كمك كردن پاياني ندارد و اين چيزي است كه همه جوامع به آن احترام ميگذراند
جامعه فوتبال همواره در انجام امور نيكوكارانه و خير پيش قدم بوده است و قطعا از اين طريق كمك هاي زيادي به مردم نيازدمند خواهد رسيد

وي در پايان گفت: با مديريت آقاي منصور بيك وردي و جمع خوبي كه در اين هيات مشغول فعاليت مي باشند در حال حاضر يكي از بهترين هيات هاي ورزشي استان هيات فوتبال مي باشد اين نيز نمونه اي از فعاليت هاي خوب و موثر اين هيات در امور اخلاقي و فرهنگي مي باشد

@hifot