1397/12/05 15:06:44

غفراني در مجمع انتخاباتي هيات فوتبال استان البرز گفت :

غفراني در مجمع انتخاباتي هيات فوتبال استان البرز :

هيات فوتبال از هيات هاي مهم ورزشي مي باشد و بايد لايق ترين شخص به عنوان رييس انتخاب شود

با توجه به پتانسيل بالاي ورزش در البرز آقاي تاج نگاه ويژه اي به استان البرز دارد

هر شخصي در پايان مجمع رييس شود قطعا مورد حمايت  اداره ورزش و جوانان نيز خواهد بود