1397/07/28 18:33:58

غبار روبی مزار شهدای چهارصد دستگاه کرج

حضور جناب آقايان بيك وردي رياست هيات فوتبال استان البرز ،رحيم اسفندياري مدير باشگاه مقاومت البرز و مسئولين هيات هاي ورزشي و اداره كل استان بر سر مزارشهداي چهارصد دستگاه و غبار روبي مزار آنها