1396/05/14 19:57:45

عسل طلعت ، مارال تركمان و مريم محمدي از استان البرز در اردوي  انتخابي تيم ملي زير ١٥ سال فوتبال بانوان كشورمان

عسل طلعت ، مارال تركمان و مريم محمدي از استان البرز در اردوي  انتخابي تيم ملي زير ١٥ سال فوتبال بانوان كشورمان حضور خواهند داشت.
اين اردو از تاريخ ١٥ لغايت ١٩ مرداد در تهران برگزار خواهد شد.