1398/08/20 10:46:35

صدر نشينى بانوان فوتساليست البرز

صدر نشينى بانوان فوتساليست البرز
 نتايج نهايى رقابت هاى فوتسال بانوان در نخستين دوره جام خوشه چين منطقه يك به ميزبانى البرز اعلام شد:
 اول: البرز
 دوم: گلستان
 سوم: قم