1397/08/21 18:38:32

سومين روز از اولين دوره مربيگري C آسيا در استان البرز

سومين روز از اولين دوره مربيگري C آسيا در استان البرز در زمين شماره دو شريعتي كرج با حضور رياست هيات فوتبال استان البرز انجام شد