1397/09/06 18:40:08

رياست هيات فوتبال استان البرز گفت : 

رياست هيات فوتبال استان البرز گفت : 

با فراهم آوردن امكانات سخت افزاري و شرايط مطلوب تمرينات تيم هاي پايه منتخب استان در بخش پسران و دختران به منظور آمادگي و قرار گرفتن در بالاترين سطح براي حضور در فستيوال ها و المپيادهاي كشوري تداوم خواهد داشت و تيم هاي منتخب استان پس از المپياد كشوري حفظ خواهد داشت