1397/12/18 10:28:00

دیدار ونشست صميمانه ریاست سازمان بسیج کارمندان استان البرز ، شورای سازمان و فرمانده حوزه بسیج ادارات کل شهید احمداجرلو با ریاست هيات فوتبال استان البرز

دیدار ونشست صميمانه ریاست سازمان بسیج کارمندان استان البرز ، شورای سازمان و فرمانده حوزه بسیج ادارات کل شهید احمداجرلو با ریاست هيات فوتبال استان البرز