1399/05/11 19:11:14

دیدار دو تیم فوتبال #شهداي رزكان البرز و شهداي بابلسر از هفته بيست چهارم رقابت های لیگ دسته دو فوتبال کشور به طور زنده از شبکه استانی سیمای البرز به صورت زنده پخش خواهد شد.

دیدار دو تیم فوتبال #شهداي رزكان البرز و شهداي بابلسر از هفته بيست چهارم رقابت های لیگ دسته دو فوتبال کشور به طور زنده از شبکه استانی سیمای البرز به صورت زنده پخش خواهد شد.