1398/11/14 11:17:49

دومين تساوی  خانگي  شاگردان نصرتی در نيم فصل دوم

لیگ یک فوتبال ایران |هفته بيست و دوم
گل ریحان البرز 0
رایکا بابل  0
دومين تساوی  خانگي  شاگردان نصرتی در نيم فصل دوم
 
گل ریحان البرز با این تساوی در رده دوم جدول باقی ماند